Политика за поверителност

Много е важно да проверите нашата политика за поверителност.

Права на клиентите на ТЮРКОАЗ ДРИЙМС ЕООД, изписано на латиница TURQUOISE DREAMS LTD, с адрес: гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл.147, вх.2, ет.6, ап.42, с ЕИК: 204663308, представлявано от: Евелина Георгиева Стефанова – управител, във връзка с

GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Уважаеми клиенти,

GDPR въвежда нови правила при обработване на личните данни. Всяка една организация, всяка една фирма и публичен орган в рамките на ЕС обработващи лични данни на физически лица трябва да се съобразява с Регаламента. Обхватът на личните данни е значително разширен, като изискванията на GDPR покриват всякакъв тип данни, които насочват към конкретно физическо лице гражданин на Европейския съюз – име, лична карта, данни за местоположение, IP адреси, cookie, медицински, финансови, физически, генетични, културни, социални и икономически данни.

Контакт с нас можете да осъществите чрез данните за контакт, посочени в този раздел на нашия сайт.

Ние събираме и обработваме данни на нашите клиенти, съдържащи: пълни имена, ЕГН, адрес, паспортни и визови данни, телефон и електронна поща.

Тези данни се обработват за целите на дейността на дружеството и за изпълнение на вменените ни от законите на Р България задължения, както и договорно поетите от нас към Вас задължения, а също така и за статистически цели само и единствено на дружеството, без да се предоставят на трети лица. Ограничението не важи за органи на власт и компетентните охранителни и правораздавателни органи, съгласно GDPR.

Срокът за съхранение на данните, определен в GDPR, е 3 години. В този срок ще се обработват Вашите данни, като той започва да тече от датата на получаването на тези Ваши лични данни от нас.

Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Ние от ТЮРКОАЗ ДРИЙМС декларираме пред Вас, че обработваме единствено данните, които Вие доброволно сте ни предоставили, в рамките на сроковете по GDPR и по силата на законово вменените ни задължения, както и по силата на сключен между нас договор.

Във връзка с вменените ни задължения при прилагането на регламента, Ви уведомяваме за правата, които имате като наши клиенти:

  1. Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време, при това по начина, по който сте го изразили;
  2. Имате право на коригиране – при промяна на Вашите данни и в случай, че прецените, че е нужно такова;
  3. Имате правото на изтриване (или “правото да бъдеш забравен”), в определените от GDPR случаи, преди изтичане на регламентирания срок;
  4. Имате право да откажете профилиране. Профилиране е автоматизирано обработване на лични данни, с цел оценяване на определени лични аспекти, свързани с дадено лице, вкл. за анализиране или прогнозиране на поведението му, изпълнението на професионалните му задължения, икономическото му състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
  5. Имате право на достъп (прозрачна информация) – да получите информация Кои Ваши данни, как, от кого и за какви цели са били обработвани – в 1 мес. срок и след заплащане на такса, определена от дружеството;
  1. Имате право на ограничаване на обработването;
  1. Имате право на жалба до КЗЛД или до съда ако счетете, че Вашите данни не се обработват съгласно GDPR.

Ние сме администратори на лични данни, регистрирани в Електронния регистър на Администраторите на лични данни, от м.октомври 2017 год., с идент. номер 431564

Контакти
Социални медии:
Copyright 2017 – 2024 © Всички права запазени.
Този уебсайт използва бисквитки.
Close
Call Now Button